Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies


Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu (zwanych dalej Użytkownikami) pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej wd40.pl/wygrajremont (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) w ramach konkursu promocyjnego pt. „Wygraj Remont z WD40” (zwanego dalej „Konkursem”) poprzez „Formularz Zgłoszeniowy”.

 2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Schonów 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063436, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 468.800,00 zł, NIP: 6250009241, zwana dalej „Administratorem”.

 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.

 4. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 5. Urządzenie- elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 6. Cookies (ciasteczka)- dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.


 


 


Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku skorzystania przez nich z usługi Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego poprzez Stronę Internetową wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 2. W przypadku skorzystania z usługi Formularz Zgłoszeniowy, Użytkownik podaje następujące dane:

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. „Nickname”

  4. Adres e-mail 3. Ujawnieniu na Stronie Internetowej będzie podlegał wyłącznie podany przez Uczestnika „nickname”. Dodatkowo Użytkownicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu i inny danych dodatkowo przekazanych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do dostarczenia Nagród - podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym dostarczenia Nagród.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 5. Odbiorcami danych będą podmioty biorące udział w organizacji i obsługi Konkursu w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.

 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 7. Użytkownik Strony Internetowej oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie Pracy Konkursowej podpisanej jego „nickname, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłaną Pracę Konkursową.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przez okres 10 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

 10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 11. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 12. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 13. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu.

 14. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.


 


 


 


 


 


Polityka Cookies


Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Strony Internetowej.


Rodzaje Cookies


 1. Cookies wewnętrzne- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony Internetowej.

 2. Cookies zewnętrzne- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 3. Cookies sesyjne- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę Internetową lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 4. Cookies trwałe- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


Bezpieczeństwo


 1. Mechanizmy składowania i odczytu- Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 2. Cookie wewnętrzne- zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 3. Cookie zewnętrzne- za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Strony Internetowej Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.


Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie


 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony Internetowej- Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Strony Internetowej, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony Internetowej.

 2. Dane statystyczne- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony Internetowej.

 3. Usługi społecznościowe- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.


Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: • Google Analytics

 • Facebook


Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Stronę Internetową i Serwisy zewnętrzne


 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 2. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony Internetowej.


Wymagania Strony Internetowej


 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony Internetowej w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.


Zmiany w Polityce Cookies


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.

 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.